Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět. Aby se dítě zdárně vyvíjelo po narození, je odkázáno na trvalý přísun podnětů. Ten je předpokladem vývoje diferencovaných mozkových struktur. Kognitivní vývoj si nelze představit bez prodělané zkušenosti s pohybem. Kognitivní vývoj zahrnuje vnímání, myšlení, pozornost, rozvoj řeči a také doprovodných emocionálních a sociálních procesů. Je tedy potřeba poskytnout a umožnit i dítěti s vrozeným postižením dostatek pohybových zkušeností. Totéž platí v ošetřovatelské péči ve vztahu k dospělým klientům. Mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových dráhách ve více svých regionech a to mu dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost. Kontinuální stimulace smyslových orgánů dle konceptu Bazální stimulace® umožňuje vznik nových dendritických spojení v mozku a novou neuronální organizaci v jeho určitých regionech.
Tuto skutečnost lze využít v péči o postižené klienty, ale také o pacienty po traumatických či jiných postiženích mozku. Podpora vnímání spočívá v podpoře reprodukce paměťových stop z dřívějších vývojových fází. Předpokladem je poskytnutí dostatku adekvátních podnětů, aby mohlo dojít k budování neuronálních struktur.Podněty, které v péči poskytujeme musí být vhodně a individuálně strukturované. Péče dle principů Bazální stimulace redukuje stres a  podněcuje vlastní vývoj klienta.
Techniky  konceptu vyžadují kontinuální trénink a musí být především správně provedeny, abychom dosáhli terapeutického cíle. Proto mohou  techniky aplikovat do péče jen absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace.

Bazální stimulace

Schopnost sebeobsluhy umožňuje člověku saturovat potřebu autonomie, seberealizace a stimuluje taktéž mozkovou aktivitu a přispívá k celkově libým pocitům, jež posilují nejen duševní, ale i somatické zdraví.


Koncept Bazální stimulace se uplatňuje především v péči o seniory, kteří trpí demencí. Tento koncept umožňuje porozumět stylu komunikace člověka s demencí a navázat s ním adekvátní komunikaci. Kromě
možnosti komunikovat s lidmi s demencí poskytuje koncept ucelené ošetřovatelské a terapeutické nabídky pro aktivizaci seniorů trpících demencí. Prostřednictvím konceptu Bazální stimulace lze u neklidných a agresivních seniorů navodit zklidnění, umožnit jim orientovat se v prostoru a denní době a aktivizovat je ke smysluplným aktivitám. Personál zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb, který se stará o seniory trpící demencí a uplatňuje u nich koncept Bazální stimulace, docílí výrazného poklesu negativních
prvků chování spojených sdemencí, eliminuje výrazně riziko zranění seniorů s demencí (riziko pádu). Filozofií konceptu při péči o lidi s demencí je pochopit jejich potřeby, porozumět jejich vývojové době, periodě, ve které se nacházejí, a na základě jejich biografie sestavit adekvátní individuální plán péče. Více než 40leté zkušenosti v péči o seniory s demencí, které získali poskytovatelé péče v zemích západní Evropy, odkud koncept Bazální stimulace pochází, prokázaly jednoznačně pravdivost tvrzení autora konceptu Bazální stimulace prof. dr. Andrease Fröhlicha, že „koncept Bazální stimulace může vyvolat i u lidí s těž-
kým stupněm demence prvky inteligentního chování“. Bazální stimulace je vysoce kvalifikovaný soubor
terapeutických postupů, jejichž cílem je přizpůsobit se životní situaci seniora aposkytnout mu v jeho individuální a aktuální životní situaci vhodné a odpovídající stimuly v oblasti kognitivní, pohybové a komunikační. Stimulací jednotlivých lidských smyslů dochází k opětovnému podněcování příslušných nervových komplexů a posiluje se uvědomování si svého těla, jeho hranic, ale také sebe sama. Koncept využívá stimulačních postupů, kterými u seniorů dosahuje stimulace somatické (kožní), taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní. Terapeutické stimulace vyvolávají vzpomínky
aposkytují nervovému systému nové impulzy. Lidský mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových dráhách ve více svých regionech, a proto cílenou stimulací
uložených vzpomínek lze znovu aktivovat jeho činnost. Kontinuální stimulace smyslových orgánů podle konceptu Bazální stimulace umožňuje u seniorů udržování dendritických spojení v mozku. Koncept je velice dobře integrovatelný do běžné základní ošetřovatelské péče. Plánování bazálně stimulující péče se odvíjí od biografie, momentálních potřeb a životních cílů daného pacienta nebo obyvatele domova pro seniory.
Ze základních prvků konceptu Bazální stimulace se uplatňují tyto základními okruhy, se kterými se v konceptu u seniorů pracuje:

  •  stimulace somatická,
  •  stimulace vestibulární.

Zkušenost se svým tělem, tedy somatické vnímání, je výchozím bodem pro rozvoj nebo udržení pohybových, kognitivních, ale také komunikačních schopností. Vnímání sebe sama je závislé na mobilitě člověka amá význam také pro podporu kladných emocí. Uimobilních seniorů velmi rychle dochází ke vzniku změn ve
vnímání tělesného schématu. Cílem somatické stimulace je stimulovat vnímání tělesného schématu. Všechny techniky somatické stimulace jsou integrovatelné do každodenní základní ošetřovatelské péče poskytované pracovníky v přímé péči. Druhy somatické stimulace volí pracovník v přímé péči podle stavu a potřeb seniora. Do somatické stimulace se integrují prvky paměťových pohybových schémat tak, aby pomocí opakovaných činností byla podporována aktivita mozkové tkáně seniora. Uplatňují se proto formy asistované koupele a jiných úkonů osobní sebeobsluhy (asistovaná toaleta dutiny ústní, asistované česání, asistované krmení).
Zvláště pro klienty s výraznými změnami v oblasti kognitivních funkcí (demence) je tento postup důležitý a umožňuje v maximální možné míře podporovat zachování soběstačnosti klienta a jeho orientaci v konaných činnostech. Ktomu výrazně přispívá integrace autobiografických prvků do strukturovaných postupů v somatické stimulaci (osobní toaletnípotřeby, rituály, návyky klienta). Z prvků somatické stimulace se v péči u seniorů aplikuje zklidňující nebo povzbuzující somatická stimulace, která je většinou integrována do toalety klienta. Dále pak polohování vkonceptu Bazální stimulace, a to polohování hnízdo, mumie a mikropolohování. Výraznou somatickou stimulační technikou je masáž stimulující dýchání a kontaktní dýchání. Všechny vyjmenované prvky somatické stimulace se dají uplatnit nejen s cílem stimulovat vnímání tělesného schématu, ale rovněž s cílem zklidnit neklidného či agresivního seniora. Smyslové rovnovážné ústrojí (vestibulární aparát) může stejně jako somatické vnímání podlehnout habituaci. Vestibulární stimulace je jedinečnou příležitostí aktivizovat mozkovou aktivitu a také ovlivnit svalový tonus,
především šíjových a zádových svalů a svalů dolních končetin. "PhDr. Karolína Friedlová,
Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege" ​​
Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Bazální stimulace personálem Agentury domácí péče Integrita: